Sau cải cách, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có gì mới-

Phản hồi Bộ – Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tác động chính sách mới đến việc thực hiện bảo hiểm xã hội,Bộ Nội vụ cho hay, căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương từ 5 nguồn.

Cụ thể: Từ nguồn tăng thu và nguồn dư của địa phương đã bố trí cho các năm trước chuyển sang; từ nguồn ngân sách Trung ương; từ một phần nguồn thu sự nghiệp; từ 10% tiết kiệm tăng thêm chi thường xuyên; từ nguồn do thực hiện tinh giản biên chế.

Theo Bộ Nội vụ, số liệu tính toán, cân đối cụ thể từ 5 nguồn nêu trên và nội dung chi khi cải cách chính sách tiền lương thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Về cơ cấu tiền lương mới, (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản của năm, không bao gồm phụ cấp).From: web game casino

Trong đó, thực hiện chế độ lương chức vụ (bỏ chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo), thu hẹp đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề, chỉ còn áp dụng đối với quân đội, công an, cơ yếu.

Căn cứ quy định nêu trên và quy định hiện hành của pháp luật về xã hội, Bộ Nội vụ đề nghị tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) khi thực hiện chế độ tiền lương mới tiếp tục quy định là mức tiền lương cơ bản (quy định trong 5 bảng lương mới), phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8%).

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đồng thời, từ 1/7 sẽ tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Mới đây, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.