“คมนาคม” เปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้า-ออกไทย ม.ค.66 กว่า 4.6 ล้านคน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ภาพรวมปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ เดือน ม.ค. 66 พบว่า มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่ง รวม 4,669,197 คน เมื่อพิจารณารายมิติการขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด คิดเป็น 96.52% รองลงมาคือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็น 1.97%, 1.20% และ 0.31% ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสาร เดือน ม.ค. 66 กับเดือน ธ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 65 พบว่า ปริมาณผู้โดยสารเดือน ม.ค. 66 เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 65 คิดเป็น 4.34% และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือน ปี 65 คิดเป็น 148.16% ซึ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 2,353,633 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 65 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 959,225 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 145.37%

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง เฉพาะขาเข้า รายมิติการขนส่งในเดือน ม.ค. 66 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 96.80% รองลงมาคือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็น 2.04%, 0.87% และ 0.29% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามสรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ มีดังนี้ 1.ทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสารเดือน ม.ค. 66 รวม 4,506,730 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,828,077 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 146.53% โดยมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สูงสุด 3,109,604 คน คิดเป็น 69%, ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) 553,073 คน คิดเป็น 12% และท่าอากาศยานภูมิภาค 844,053 คน คิดเป็น 19%

2. ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารเดือน ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 66 รวม 92,026 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 22,291 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 312.84% โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้า 48,005 คน คิดเป็น 52% และขาออก 44,021คน คิดเป็น 48% ซึ่งเดินทางขาเข้าผ่านท่าเรือชายแดน 47,183 คน คิดเป็น 98% และเดินทางด้วยเรือยอชท์ 822 คน คิดเป็น 2%, 3.ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสารเดือน ม.ค. 66 รวม 56,170 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 41,050 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 36.83% โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้า 20,462 คน คิดเป็น 36% และขาออก 35,708 คน คิดเป็น 64% และ 4. ทางราง มีปริมาณผู้โดยสารเดือน ม.ค. 66 รวม 14,271 คน ลดลงจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 15,021 คน คิดเป็นลดลง 4.99% โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้า 6,811 คน คิดเป็น 48% และขาออก 7,460 คน คิดเป็น 52%